Annulering: kostenloos tot 30 dagen tevoren

> Kies hieronder de desbetreffende datum en vul je gegevens in:


  ALGEMENE VOORWAARDEN

  Van talent naar goud

  Hieronder vind je de algemene voorwaarden van The LMS Group (hierna te noemen LMS), in samenwerking met Stichting PostAcademisch Onderwijs Techniek en Management (hierna te noemen PAOTM). Deze zijn van toepassing op alle activiteiten en diensten die LMS en PAOTM bieden.

  De training Van talent naar goud wordt uitgevoerd door LMS in samenwerking met PAOTM.

  1. Inschrijven
  2. Inschrijven is mogelijk door je aan te melden via de website van Van talent naar goud of www.paotm.nl.
  3. Na ontvangst van de inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail.
  4. Bij annulering binnen zeven dagen na aanmelding zijn geen administratiekosten verschuldigd (bedenktijdregeling). De bedenktijdregeling is niet van toepassing als de periode tussen aanmelding en de start van de activiteit twee weken of minder bedraagt.
  5. Het aantal inschrijvingen is per activiteit aan een minimum en een maximum gebonden.
  6. Wij behandelen alle inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.
  7. Bij overtekening van een activiteit informeren wij je zo snel mogelijk en plaatsen wij je op een wachtlijst. Op basis van deze wachtlijst zullen we de training indien mogelijk opnieuw organiseren.
  8. LMS en PAOTM behouden zich het recht voor activiteiten te annuleren of te verplaatsen indien er sprake is van onvoldoende belangstelling.
  9. LMS behoudt zich het recht voor tot programmawijziging.

  ​2. Prijzen​

  1. De vermelde prijzen zijn inclusief koffie, thee, lunches en (digitale) syllabi van de voordrachten, tenzij anders vermeld.
  2. Facturatie wordt verzorgd door PAOTM met BTW specificatie.
  3. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan en vóór aanvang van de activiteit indien deze binnen 30 dagen plaatsvindt of van start gaat.
  4. Tenzij anders is vermeld, is over de alle activiteiten en diensten 21% BTW verschuldigd.
  5. Bij annulering van een activiteit op initiatief van PAOTM worden eventuele al verstuurde facturen gecrediteerd en het betreffende bedrag teruggestort, tenzij er op andere wijze verrekend kan worden.
  6. Bij het verzetten van een training, waarbij de nieuwe datum in een ander jaar ligt, geldt de geïndexeerde trainingsprijs van het betreffende jaar.
  7. Annuleren
  8. Deelname aan een activiteit is persoonlijk. Bij verhindering kun je je kosteloos laten vervangen door een collega, indien dit vooraf per e-mail aan PAOTM is meegedeeld. De vervanging is pas definitief nadat PAOTM dit schriftelijk aan je heeft bevestigd.
  9. Annulering van deelname dient per e-mail te gebeuren.
  10. Bij annulering van een training binnen zeven dagen na aanmelding zijn geen administratiekosten verschuldigd (bedenktijdregeling). De bedenktijdregeling is niet van toepassing als de periode gelegen tussen de aanmelding en de start van de activiteit twee weken of minder bedraagt.
  11. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een trainingwordt € 100,- (excl. btw) administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de training is 75% van de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de opleiding is 100% van de trainingskosten verschuldigd.
  12. Verplaatsen van jouw inschrijving
  13. Verplaatsen kan alleen als de data van de volgende activiteit bekend zijn.
  14. De verplaatsing dien je per e-mail aan PAOTM te melden.
  15. Voor activiteiten die binnen een jaar nogmaals worden georganiseerd, bestaat de mogelijkheid om de inschrijving te verplaatsen. Wij verzoeken je om alleen te verplaatsen vanwege dringende redenen. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
   • Tot twee weken vóór aanvang van de activiteit kunt je de inschrijving verplaatsen naar een volgende uitvoering van dezelfde activiteit. Hiervoor brengen wij € 60,- administratiekosten in rekening.
   • Indien je binnen twee weken vóór aanvang van de activiteit de inschrijving wilt verplaatsen, brengen wij 25% van het lesgeld in rekening.
  16. De verplaatsing is pas definitief nadat PAOTM dit per email aan je heeft bevestigd.
  17. Geheimhouding

  Medewerkers van LMS en PAOTM zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het organiseren van activiteiten van elkaar, van deelnemers of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  1. Klachten
  2. Klachten over de gevolgde activiteit of klachten over de organisatie hiervan dienen door de deelnemers of opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na voltooiing van de betreffende activiteit per e-mail te worden gemeld aan PAOTM.
  3. Na het indienen van een klacht wordt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging gestuurd. De klacht dient afgehandeld te worden binnen 20 werkdagen gerekend vanaf het moment van indiening. Alleen als het inwinnen van informatie vertraging oploopt als gevolg van het niet bereikbaar zijn van betrokken partijen en/of de betrokken programmamanager kan van deze periode worden afgeweken.
  4. PAOTM zal in overleg treden met de indiener van de klacht en, indien relevant, met de trainers van LMS.
  5. In geval van een gegronde klacht zal PAOTM een schikkingsvoorstel doen aan de indiener. Als een klacht door PAOTM niet als gegrond wordt aangemerkt, dan wordt dit ook aan de indiener medegedeeld.
  6. Beroepsmogelijkheid: indien de indiener van de klacht het niet eens is met de afhandeling van de klacht, kan hij of zij zich wenden tot de voorzitter van het bestuur van PAOTM. Deze zal de klacht opnieuw in behandeling nemen en zal trachten tot een oplossing te komen. Als ook dit niet tot een oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid bemiddeling aan te vragen bij de directeur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) te Den Haag. De uitspraak van KIVI is bindend voor zowel PAOTM als de klagende partij.
  7. Privacybeleid

  Bij inschrijving, informatieaanvraag of deelname aan acties, worden jouw gegevens opgenomen in ons adressenbestand. Door in te schrijven voor een activiteit geef je toestemming om je naam, werkgever, zakelijk telefoonnummer en zakelijk e-mailadres op te nemen in onze deelnemerslijst. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan de deelnemers en trainers van de activiteit waaraan u deelneemt. Je geboortedatum wordt alleen gebruikt ter identificatie om te voorkomen dat je dubbele informatie ontvangt. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. PAOTM voldoet tevens aan de meldplicht datalekken.

  Prijzen:

  > The best of

  1-daagse training

  Eenmalig
  Beperkt aantal seats / wachtlijst
  Helaas vol geboekt
  € 895,-

                (i) Prijs (excl. BTW)

  > Masterclass

  4-daagse training

  23 en 24 mei + 22-23 juni 2022


   (i) Prijs (excl. BTW)
  € 2.795,00

   (i) Arrangement
  € 360,51 

   (i) Overnachten
  € 367,59

  Je partner mee

  Uniek aanbod. Neem je partner mee!

  Heerlijke ontspannen tijd tijdens de Masterclass.
  Vrij gebruik van alle faciliteiten

  GRATIS*

  * met uitzondering van eten en drinken